کد مقاله :   360  | تاریخ مقاله : 1397/03/19  | ساعت : 09:38
قائم مقام سازمان نظام دامپزشکی کشور:

موسسه رازی مهد تحقیقات دامپزشکی کشور است


قائم مقام رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، با اشاره به فعالیت های پژوهشی گسترده در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، از آن به عنوان مهد تحقیقات دامپزشکی کشور یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر محمد حسین انصاری فرد با بیان اینکه موسسه رازی جایگاهی برجسته در کشور دارد، اظهار کرد: در اهمیت این موسسه همین بس که با جان انسان ها سرو کار دارد و چیزی باارزش تر از جان نیست.

 وی گفت: موسسه رازی از همان بدو تاسیس، با تولید واکسن بیماری های همه گیر انسانی و دامی و کنترل بیماری هایی مانند کزاز، دیفتری، طاعون گاوی، بلای بزرگی را از کشور دور کرد و همین امر نشان دهنده جایگاه مهم آن است.

دکتر انصاری فرد با بیان اینکه موسسه رازی مهد تحقیقات دامپزشکی کشور است، تاکید کرد: این موسسه به علم تولید واکسن به خوبی مجهز است و کانون توسعه علم و تحقیقات در کشور محسوب می شود.