فعالیت شعبه
فعالیت های مرکز:
  • تولید فرآوردهای بیولوژیک
  • انجام تحقیقات توسعه ای (R&D)
  • انجام تحقیقات دامپزشکی
  • اجرای طرح های ملی و منطقه ای دامپزشکی
  • مشارکت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در انجام طرح ها و پایان نامه ها