فعالیت شعبه 
فعالیت های مرکز

تولیدواکسن های دام، طیور و آبزیان، بخش اداری و مالی، بخش تضمین کیفیت، بخش تحقیقات و بخش فنی، موسسه رازی شعبه شیراز به عنوان نماینده موسسه رازی در حوزه آبزیان در حال فعالیت می باشد و دارای آزمایشگاه مخصوص به همراه آکواریوم های مدرن در جمع آوری نمونه گیری ماهیان سردآبی و آب های شور می باشد و  در این راستا طرح های تحقیقاتی، واکسن های اتوژن در زمینه های فوق تهیه و در حال بررسی می باشد.