شرح وظایف شعبه
شرح وظایف
  1. توليد واكسنها و فرآورده هاي بيولوژيك دام ، طيور و آبزيان
  2. تحقيق در زمينه بيماريهاي دام، طيور، آبزيان و بيماريهاي مشترك
  3. پژوهش و تحقيقات علمي پيرامون واكسن وفرآورده هاي بيولوژيك
  4. انتشار مقالات علمي
  5. مشاركت و حضور فعال در كنگره ها وسمينارهاي علمي
  6. انجام تحقيقات توسعه اي در جهت بهبودكيفيت و كميت فرآورده ها
  7. اجرا طرحهاي ملي و منطقه اي
  8. مشاركت با ساير مراكز علمي در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي تحصيلي