فعالیت شعبه
فعالیت های مرکز

در حال حاضر در حوزه­ تولید فرآورده­های بیولوژیک ، تضمین کیفیت، آموزش و پژوهش، برنامه ریزی و پشتیبانی و بخش فنی فعالیت می­نماید توسعه تولید فرمانتوری واکسن های کلستریدیایی وتحقیق و توسعه جهت بهبود کیفیت و کمیت فرآورده های بیولوژیک تولیدی و فرآورده های جدید مورد نیاز منطقه از اهم فعالیتهای این شعبه می باشد.