تماس با ما
راه های ارتباطی
شماره تماس
تلفن موسسه:  03432233051    03432233052   03432233054    
حوزه ریاست:  03432471928
فکس:  03432472336
اداری مالی: 03432233053
لینک های ارتباطی
ایمیل: Razi.kerman@rvsri.ac.ir
داخلی ریاست شعبه: 3054 , 3086
آدرس: کرمان- کیلومتر 17 جاده چوپار-صندوق پستی 359-76175
کد پستی: 7636161313