جزییات آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه تخصصی مطالعه کنه های ناقل و بیماریهای کنه ای

1- نام آزمایشگاه فارسی/انگلیسی

فارسی: آزمایشگاه مطالعه کنه های ناقل و بیماریهای کنه ای

انگلیسی: Laboratory of Tick and Tick borne Diseases

2- تاریخچه و خلاصه فعالیتها

با توجه به اهمیت کنه های ناقل بیماری دام (خانواده ایکسودیده) و لزوم کنترل موثر آنها در سال1384 اقدام به تمرکز فعالیتهای مربوط به کنه ها شد. پرورش مداوم کنه های غالب ایران شروع شد. کنه های پرورش یافته و یا بافت های استخراج شده از آنها در اختیار سایر محققین قرار داده شد. 
به طور خلاصه:
1-    نمونه های استاندارد موجود در کلکسیون بازسازی و ترمیم شد. 
2-    پرورش گونه های غالب انجام شد. 
3-    گونه های پرورش یافته یا بافت های خاص آنها در اختیار مجریان پروژه های خاص در زمینه بیوتکنولوژی قرار گرفت. 
4-    نمونه های لازم برای چالش واکسن تک یاخته محصول موسسه تهیه شد.
5-    نمونه های لازم برای تحقیقات اولیه کنترل بیولوژیک کنه ها تهیه شد. 
6-    نمونه های لازم برای تحقیقات اولیه و تاثیر سموم کنه کش  تهیه شد. 
7-    پراکنش کنه ها در استانهای مختلف تعیین شد. 
8-    پروژه های اولیه شناسایی مولکولی کنه ها انجام شد. 
9-    پروژه تهیه واکسن نسل جدید بر علیه کنه ها در دست بررسی است. 
10-    پروژه جدید وضع اپیدمیولوژیک بیماری لایم در دست بررسی است. 

3- فعالیت ها و خدمات: 
1- تشخیص کنه های ایکسودیدا در سطح جنس و گونه 
2- تشخیص مراحل مختلف رشد کنه ها 
3- بررسی اقلیمی و اکولوژی کنه های دامی در استانهای مختلف کشور 
4- آماده سازی مواد و کنه های مورد نیاز برای چالش آنتی ژنهای در دست تحقیق و توسعه برای واکسن ضد کنه 
5- انجام آزمایشهای بیوشیمیایی و مولکولی مورد نیاز تشخیص کنه ها 
6- انجام آزمایشهای اثر بخشی سموم کنترل کنه ها روی کنه های متداول 
7-پرورش کنه های غالب ایران به طور مستمر 
8- آماده سازی اطلاعات پرورش کنه ها و استفاده از این اطلاعات برای درک بهتر بیولوژی کنه ها
9- راه اندازی آزمایشهای بی ضرری سموم ارسالی از سازمان حفظ نباتات کشور و تهیه گزارش کامل بی ضرری بر اساس استانداردهای جهانی 
10- ارتباط با مراکز بهداشت و دامپزشکی داخل کشور در سطح ارائه پایان نامه های دانشجویان و پروژه های مشترک
 

5-یافته های انتشار یافته (Publications)

 

1)  Abdigoudarzi, M., Kamali, K., Dinparast Djadid, N., and Saboori, A. (2004)

 RAPD-PCR analysis of Hyalomma anatolicum anatolicum and Hyalomma marginatum(Acari: Ixodidae) of Iran. Archives of Razi Institute, published by Razi Institute Publishing,  No.57,pp. 11-19.
2)  Hosseini Vafa, N., Esmail-Nia, K., Abdigoudarzi, M., Hashemi-Fesharki, R. (2004)
Improvement of Incubation conditions and buffer system and effect of airflow on kinetic growth rate of Theileria annulata shizonts infected bovine myeloid cells. Archives of Razi Institute, published by Razi Institute Publishing,  No.57,pp. 113-120.
    
3) Abdigoudarzi, M.(2004) Review of Ticks (Acari: Ixodidae) and redescription of Hyalomma and Rhipicephalus genera by RAPD-PCR in Iran, Thesis, A project presented in partial fulfillment of the requirements for the Doctor Of Philosophy (Ph. D. ) in Entomology, department of entomology, college of Agriculture, Tarbiat Modarres University, 150pp(In Persian)

    
4)  Hashemi-Fesharki, R., Abdigoudarzi, M.and Esmaeil-Nia, K. (2002) 
An Illustrated Guide to the Ixodidae Ticks of Iran (in Persian). Iranian Veterinary Organization, 2002-Tehran, 110pp., ISBN 964-7254-03-2

5)  Zarif-fard, M.R. and Abdigoudarzi, M. (2000) 

Identification of Ixodidae Ticks of Domestic Ruminents in Boushehr, Iran, Archives of Razi Institute, published by Razi Institute Publishing,  No.51,pp. 133-136. 

6)  Djabari, A. , Hashemi-Fesharki, R. and Abdigoudarzi , M. (2001) 
Identification of Ixodidae Ticks Population in domestic Ruminants in Qhom Area, Pajouhesh –va- Sazandegi, Scientific and Research Quarterly of Agricultural Jahad, No. 50, pp. 11-13. (in Persian)

7) Abdigoudarzi, M. (1989) Surveillance of pathogenic fungi for mosquito larvae in Northern parts of Iran. Dissertation for M.S.P.H. degree in Medical Entomology and Vector Control, College of Health ,Tehran University of Medical Sciences,148 pp. (in Persian)

8) Abdigoudarzi, M. (1997)
Geographical distribution of Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) in Northern parts of Iran, Final Report for Research and Training Deputy of Ministry of Jehad for Agriculture (in Persian). 

9) Abdigoudarzi, M. (2003) Laboratory rearing of Hyalomma anatolicum anatolicum and demonstrating some of its life cycle Diagrams, Final Report for Research and Training Deputy of Ministry of Jehad for Agriculture(in Persian). 


10) Abdigoudarzi, M. (2004) Biological Control of Hyalomma and Rhipicephalus spp. By entomopathogenic fungi ( Beauvaria and Verticillium) at Laboratory conditions, Final Report for Research and Training Deputy of Ministry of Jehad for Agriculture(in Persian). 

11) Abdigoudarzi, M. , Belgheiszadeh, H. and Shariati, N. (2006) Tick paralysis in human; A case report. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, Volume 1, no. 3, pp. 165-166. 

12) Motamedi, Gh., Dalimi Asl, A., Akhavizadegan, M. A., Pilechian Lagaroodi, R., Abdigoudarzi, M. and Mohammadi, M. (2006) The biological effect of Sepedon(Diptera: Sciomyzidae) fly larvae living on Lymnea snails. Iranian journal of veterinary research, university of Shiraz, Volume 7, No. 1, Serial no. 14, pp. 62-65

13) Abdigoudarzi, M. and Mousavi, T., (2002) Vaccine against blood sucking arthropods,     Iranian  Veterinary Council Journal, 3rd year, no. 1, Fall 1381, pp. 48-56 (in Persian). 


14) Dalimi, A., Paykari, H., Esmaeil-Zad, M., Valizadeh, M., Karimi, GhR., Motamedi, Gh. and Abdigoudarzi, M. (2008) Sarcosistis spp. Identification in sluttered sheep from Ziara abattoir using RFLP molecular method. Modares medical Science Journal (TMU) 11: no. 1, 2 pp. 65-72(in Persian). 
  

15) Karimi, GhR., Abdigoudarzi, M., Valizadeh, M. and Miranzadeh, H. (2008) Comparison of Excretory and Somatic Antigens of Ornithobilharzia turkestanikum in agar gel diffusion test. Iranian Journal 0f Parasitology, Volume 3, No. 4, pp. 19-22. 

16) Noaman, V.,  Abdigoudarzi, M., Nabinejad, A. R., Heidari, M. R. and Khalilifard, M. (2008) Identification of hard ticks of domestic ruminants in two ecological zones of Isfahan province, Iran. Pajouhesh –va- Sazandegi, Scientific and Research Quarterly of Agricultural Jahad, No. 77, pp. 88-95 (in Persian)

17) Madani, R., Golchinfar, F., Dadmehr, A. and Abdigoudarzi, M. (2008) Preparation of antigens from midgut of Hyalomma anatolicum anatolicum and determining their immunoprotective effects.
Archives of Razi Institute, published by Razi Institute Publishing,  Volume 63, No 2, pp. 47-52. 

18) Navidpour, Sh., Payekari, H., Abdigoudarzi, M. and Mazaheri, Y. (2007) Goat warble fly infestation(GWFI) by Przhevalskiana spp. (Brauer) (Diptera: Oestridae) in Khoozestan province, South-West Iran. J. Exp. Zool. India, Vol. 10, No. 2, pp. 325-327. 

19) Abdigoudarzi, M., Esmail-Nia, K. and Shariat, N.  (2009) Laboratory studies on biological control of ticks (Acari: Ixodidae) by Entomopathogenic indigenous fungi (Beauveria bassiana) Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases, Volume 3, No. 2, pp. 36-43. 

20) Navidpour, Sh., Abdigoudarzi, M., Gholamiyan, A. and Jahanifard, E. (2009) Geographical races of old world Screw-worm Fly, Chrysomyia bezziana Villeneuve, 1914, in South-Western Iran. Journal of Biological Sciences, 9 (4): 385-388.


21) Navidpour, Sh., Madani, R., Abdigoudarzi, M. and Paykari, H. (2007) Study of antibodies development in naturally infested goats by Przhevalskiana spp. using by ELISA kit. J. Exp. Zool. India, 10, pp. 301-303. 

22)  Abdigoudarzi, M., Karimi, Gh. R. and Rivaz, Sh. (2009) A record of Cnemidocoptes mange due to Cnemidocoptes mutans in a poultry farm in Tehran province, Iran. Pajouhesh –va- Sazandegi, Scientific and Research Quarterly of Agricultural Jahad, No. 82, pp. 27-30 (in Persian)

23) Abdigoudarzi, M., Noureddine, R. , Seitzer, U. and Ahmed, J. (2011) rDNA-ITS2 Identification of Hyalomma,  Rhipicephalus, Dermacentor and Boophilus spp. (Acari: Ixodidae) collected from different geographical regions of Iran,., Advanced Studies in Biology, Vol., 3, no. 5 . pp. 221-238. 

24) Rezaei, A., Aghaeipour, Kh., Abdigoudarzi, M., Safaveyeh, S. and Akhshabi, Sh. (2010) cDNA synthesis of Iranian Hyalomma anatolicum ana. Cattle tick for sequencing Bm86 of gene homologue. Advanced Studies in Biology, Vol., 2, no. 4. pp. 191-197. 

 

25) Kassiri, H. , Javadian, E. and Abdigoudarzi, M. (2011) Natural Leishmania infection in Meriones hurrianae and Tatera indica (Rodentia: Cricetidae: Gerbillidae) in Sistan – Baluchistan Province, South- Eastern of Iran. . Advanced Studies in Biology, Vol., 3,   no. 6. pp. 247-256. 

26) Abdigoudarzi, M. and Rivaz, Sh. (2011) Tick rearing studies on Hyalomma an. an. (Acari: Ixodidae) and preparing some of its life cycle data at laboratory conditions, Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No. 90, pp. 1-12. (In Persian) 

27) Gholam-Hossein Goudarzi, B., Abdigoudarzi, M. et al. (2009) Proteases detection of in vitro culture of midgut cells from Hyalomma an. an. (Acari: Ixodidae) , Archive of Razi Ins., Vol. 63, No. 1, pp. 23-28. 
 
28) Hosseini, A., Dalimi, A. and Abdigoudarzi, M. (2011) Morphometric study on male specimens of Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae) in West of Iran, Iran J. of Arthropodal-borne Diseases, 5(2), pp. 23-31. 

29) Abdigoudarzi, M. (2013) Detection of Naturally infected vector ticks (Acari: Ixodidae) by different species of Babesia and Theileria agents from three different enzootic parts of Iran.  J. of Arthropodal-borne Diseases, 7(2), pp. 164-172. 

 

30) Hosseini-Chegeni, A., Hosseini, R., Tavakoli, M., Telmadarraiy, Z. and Abdigoudarzi, M. (2013) The Iranian Hyalomma (Acari: Ixodidae) with a key to the identification of male species. Persian J. of Acarology, 2(3), pp. 503-529. 

31) Abdigoudarzi, M., Mirafzali, M. S. and Belgheiszadeh, H. (2014) Human infestation with Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) in a family referred with pruritus and skin lesions.  J. of Arthropodal-borne Diseases,Volume 8, No. 1, pp.119-123. 

32) Abdigoudarzi, M., Moharami, M. and Karimi, Ghr. (2014) Identification of phorid fly Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) in Iranian honey bee (Apis melifera meda) colonies of Taleghan, Karadj apiaries, No. 6, pp.9-13. 

33) Rivaz, Sh., Nasiri, V., Karimi, Ghr., Abdigoudarzi, M. , Paykari, H. , Motamedi, Gh., Azizi, H. and Pirali, Kh. (2014) Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) snails infection to trematoda larval stages in Shahrekord city springs. Asian Pacific Journal of Tropical Diseases, 4(1), pp. 930-933. 

34) Karimi, Ghr., Motamedi, Gh., Abdigoudarzi, M. , Rivaz, Sh., Nasiri, V. and Paykari, H. (2014) Internal Parasites verification of Laboratory bred animals(Mice, Rats and Hamsters). Journal of Zoonoses Research (Shahre- Kord University) 1(2),  pp 52-57 (In Persian).  


35) Hoghooghi-Rad, N., Hashemi, S. and Abdigoudarzi, M. (2013) Detection of Theileria ovis in vector ticks by polymerase chain reaction method (PCR) in Lorestan province. Journal of Veterinary Clinical Pathology, Volume 7, No. 26, pp. 1828-1834, 1905, (In Persian).

36) Hoghooghi-Rad, N., Hashemi, S. and Abdigoudarzi, M. (2014) Molecular Detection of Theileria ovis and Theileria lestoquardi in vector ticks in Lorestan province, Iran. International Journal of Bioscience (IJB), Vol. 4, No. 12, pp. 78-83

37) Abdigoudarzi, M. (2014) Study and comparison of different method for confirming ectoparasites infestation in Laboratory reared animals Journal of Veterinary Clinical Pathology, Volume 7, No. 26, pp. 1828-1834, 1905, (In Persian).

38) Abdigoudarzi, M. (2016) Some new records of Culicoides spp. (Diptera: Ceratopogonidae) from Iran J. of Arthropodal-borne Diseases, 10(4): 474-482 

39) Vahedi Noori, N., Abdigoudarzi, M., Mohammad Nejad Kiasari, S. (2015) Evaluation of the species diversity and abundance of hard ticks (family: Ixodidae) parasites of cattle and sheep in Mazandaran province. Veterinary Journal (Pajouhesh –va- Sazandegi) No. 106 pp. 58-64 (in Persian)
 
40) Davari, B., Nazari Alam, F., Nasirian, H., Nazari, M., Abdigoudarzi, M.,Salehzadeh, A. (2017) Seasonal distribution and faunistic of ticks in the Alashtar County (Lorestan Province) Iran. PanAfrican Medical Journal, 27:284.doi: 10.11604. 

6-تماس(Contact)

 

6-1- رئیس آزمایشگاه رفرانس ( Director of National Reference Laboratory)

6-1-1-نام : دکتر محمد  عبدی گودرزی

Name : Dr. Mohammad AbdigoudaRZI (B. Sc.),(M.S.P.H), (Ph. D.)

6-1-2-ایمیل (Email) : m.abdi@rvsri.ac.ir / anatolicum@gmail.com
تلفن: 026-34570038-026  داخلی 2163 
      026-34502895 / 09122611438