جزییات آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه تخصصی تب برفکی

1- نام آزمایشگاه فارسی/انگلیسی

فارسی: آزمایشگاه تخصصی تب برفکی

انگلیسی: Foot and Mouth disease national Reference Laboratory

2- تاریخچه و خلاصه فعالیتها

آزمايشگاه تخصصی تب برفكي در سال در فضايی به مساحت 65 متر مربع با ورودی و خروجی مستقل پرسنل  احداث در سال 1384  در بخش تب برفکی احداث گرديد. به دليل اهميت بيماری تب برفکی و لزوم تشخيص دقيق و سريع نمونه های ارسالی و استفاده از روش های جديد و استاندارد مطابق توصيه های مراکز رفرانس بين المللي و  نبودن يک آزمايشگاه يا مرکز تخصصی دراين زمينه با همت مديريت پژوهش موسسه و تلاش همکاران هيئت علمی اقدام به راه اندازی آزمايشگاه رفرانس ملی تب برفکی در موسسه رازی شد .
 

3- فعالیتها و خدمات (Activities and Services)

کمک و در اختيار گذاردن امکانات به آزمایشگاه ها و مراکز ديگر در موسسه رازی 
ازمایش PCR - آزمایش Real Time PCR - کشت سلول در فرمانتور و رولر باتل - ست آپ کردن روش الیزا جهت تشخیص انتی ژن و انتی بادی در مورد ویروس های دامی - کروماتوگرافی ستونی با استفاده از رزین ها و دستگاه Uv Detector جهت خالص سازی ویروس و انتی بادی - خدمات تهیه و فرمولاسیون محیط های کشت سلول .

3-1- خدمات و فعالیتهای تخصصی انحصاری ( Specific activities and services performed)
تشخيص - تايپينگ  و جداسازی نمونه های ارسالی مشکوک به بيماری تب برفکی به آزمايشگاه  با استفاده از روش های سرولوژيک ، ايمونواسی ، ايمونولوژيک ، مولکولی و بررسی وضعيت اپيدميولوژی بيماری و ارائه راهکار در مورد نوع سويه های موجود در واکسن و بهترين روش مبارزه با بيماری با توجه به وضعيت موجود به مراجع ذيربط .
تحقيق در مورد روش های تشخيصی در جهت بهينه سازی انها  .
تحقيق در مورد ويروس تب برفکی جدا شده از فيلد و مقايسه قرابت سرولوژيکی و ژنتيکی آن با ويروس های موجود در واکسن و معرفی ويروس جهت اضافه يا جايگزين شدن با ويروس واکسن .
تحقيق در مورد سلول و ويروس استفاده شده در واکسن در جهت بهينه سازی کيفيت واکسن .
اجرای طرح های تحقيقاتی در زمينه بهينه سازی روش های تحقيق و کيفيت واکسن .
ذخيره سازی و کنترل کيفی سلول ها و ويروس های مورد استفاده در توليد واکسن و کارهای تشخيصی و تحقيقاتی .
تهیه آنتی سرم های رفرانس کانوالسانس و هيپر ایمن عليه تايپ های ويروس تب برفکی .
کمک و در اختيار گذاردن امکانات به آزمایشگاه ها و مراکز ديگر در موسسه رازی 
اجرا ی طرح های مشترک با  دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشور . 

•    تشخيص و تايپينگ نمونه هاي اپي تليوم مشكوك به بيماري تب برفكي و جداسازي ويروس
•    تعيين قرابت ويروسهاي جداشده و تعيين r value (قرابت ايمونولوژيكي ) و مقايسه آن با ويروسشهاي ديگر و با ويروس موجود در واكسن با استفاده از سرم هاي رفرانس با استفاده از روش Double Dimension virus neutralization test 
•    تعيين سكانس ويروسهاي جداشده و رسم درخت فيلوژنيك ومقايسه نوكلئوتيدي با ويروسهاي ديگر و ويروس واكسن .
•    تهيه سرم هاي هيپر ايمن برعليه تيپها و تحت تيپ هاي ويروس تب برفكي جهت تشخيص
•    تهيه آنتي سرم گاوي BRS عليه تيپ ها و تحت تيپ هاي ويروس تب برفكي جهت آزمايش تعيين قرابت r value .
•    راه اندازي روش هاي جديد جهت ارتقاء  فدرت تشخيصي و نيز بروز آوري و بازنگري روشهاي قديمي تر به منظور بهبود آنها .
•    ارتباط با سازمان دامپزشكي كشور به منظور دريافت نمونه و تبادل اطلاعات و در جريان قراردادن آن ارگان از نتايج آزمايشات به منظور كنترل بهتر بيماري .
•    ارتباط با سازمانها و مراكز مشابه در خارج از كشور و تبادل اطلاعات با آنها .
•    برگزاري دوره هاي آموزشي داخلي و خارجي جهت متخصصين و علاقه مندان .
•    ارائه گزارشات در سمينارهاي داخلي و خارجي .
•    شركت در آموزش هاي كوتاه مدت و ميان مدت در داخل و خارج از كشور. 
•    دعوت از صاحب نظران در موضوع مورد نظر جهت استفاده از تجربيات انها .

3-2- فعالیتهای عمومی و موظفی (Mandate and general activities) 
•    تشخيص - تايپينگ  و جداسازی نمونه های ارسالی مشکوک به بيماری تب برفکی به آزمايشگاه  با استفاده از روش های سرولوژيک ، ايمونواسی ، ايمونولوژيک ، مولکولی
•    بررسی و ارزیابی ادجوان هیدروکسید آلومینیوم در جذب پروتیین 
•    ازمایش بیضرری ویروس های غیر فعال شده
•    تعیین عیار ویروس تهیه شده در فرمانتور 

3-3- تواناییهای تشخیصی (ِDiagnostic capabilities)
•    تشخیص و تایپینگ ویروس تب برفکی ارسالی از فیلد به روش های مولکولی و سرولوژی و Real time RT-PCR
•    تشخیص میزان عیار انتی بادی برعلیه سروتیپ های مختلف ویروس تب برفکی و ارزیابی ایمنی واکسن 
•    تهیه سرم های هیپر ایمن برعلیه تیپ ها و تحت تیپ های ویروس تب برفکی جهت ازمایشات الیزا ELISA  و ثبوت عناصر مکمل CF و SN .
•    تعیین میزان قرابت ویروس واکسن با ویروس جدا شده از فیلد و تعیین R value (Relationship Value) به بوسیله ازمایشات DDVNT(double dimension virus neutralization test )  و میزان همولوژی سکانس ویروس های مورد بررسی .
•    تعیین میزان محافظت کنندگی واکسن PD50%  (Protective Dose )   .

4-    پروژه های در حال انجام و همکاریهای بین المللی (Projects and Collaborations)
•    راه اندازي روش Real time RT-PCR جهت تایپینگ ويروس تب برفكي
•    تهيه واكسن NSP Free تب برفكي
•    راه اندازی روش الیزای غیر مستقیم جهت تعیین عیار انتی بادی برعلیه تایپ های ویروس تب برفکی
•    تهیه و فرمولاسیون محیط کشت عاری از سرم جهت کشت سوسپانسیون سلول BHK
•    تعیین میزان تغییرات ژنتیکی در ویروس های A15 ,O2016,Asia14 در پاساژهای مختلف در کشت سلول BHk وBA .
•    بررسی الگوی پاسخ ایمنی در واکسن تب برفکی تولید شده در موسسه رازی
•    راه اندازي روش 3ABC Elisa جهت تشخيص تفريقي حيوانات واكسينه از بيمار
•    بررسي بيان و ايمني زايي ژن هاي كپسيد ويروس بيماري تب برفكي همسانه سازي شده در پلاسميد پستانداران pCI-neo
•    همسانه سازي ژن هاي كپسيد ويروس بيماري تب برفكي در ناقل پستانداران

5- یافته های انتشار یافته (Publications)

 1-  Mahravani ,H., Keyvanfar ,H., Izadi ,H., Salehizadeh ,H., Taghizadeh ,M.,

Sotudeh ,m., Ghorashi, S.A. (2007) Genetic and antigenic analysis of type O and A FMD viruses isolated in Iran . Arch razi inst  vol.62 , No.2 , P 63 - 68 .

2- Jeirani f , H.mahravani . (2010) rapid and accurate diagnosis of foot and mouth disease virus by real time PCR in field sample . Archive of raze institute . 67 no 2 ,101 – 107 .

3 - S.S. Parizi, M. Ardjmand, H. Mahravani* . (2017) ,  Effects of seed, serum and media composition on growth and proliferation of BHK cells in suspension culture in a stirred bioreactor . ,  Bulgarian Chemical Communications, Volume 49, Special Issue J, (pp. 297- 307) 2017 .

4 - Eghbali P , Mehravani H*, Azimi M . (2017)  . Assessment of the Immunogenicity of   Foot and Mouth Disease Vaccine Produced by Razi Institute against Types of A13, A15 and O2010 of FMD Virus . Iran J Virol 2017 ;11(1): 9-16  .  

 

5 - Hosseini P, Mahravani H*, Azimi M, Shahsavandi S . (2016 ) .  Comparison of two gel filtration chromatography resins for the purification of foot-and-mouth disease virus as a purified vaccine antigen . Vaccine research Volume 3-Number 7-Feb 2016 .

 

6- تماس (Contact)

026-34502895 / 09122611438

6-1- رئیس آزمایشگاه تخصصی ( Director of National Reference Laboratory)

6-1-1-نام : همایون مهروانی

Name : Homayoon Mahravani behbehani

6-1-2-ایمیل  H.mahravani @vsri.ac.ir / Mahravani2010@gmail.com

6-1-3- رزومه (CV)

Curriculum vitae

Surname:  Mahravani behbehani
Forename:  Homayoon
Date of birth: 16 Jan 1966
Education:    1986-1992      DVM from shiraz university
                      2002-2007      PhD of microbiology from vet school Tehran university

Professional  qualifications and job.

- Member of RAZI institute scientific board
- Head of Foot- and- Mouth Disease research and vaccine production department of RAZI institute.  (2000 - 2013)
- Member of Iranian society of virology – 1998 - 
- Head of FMD national reference laboratory (2002 - now 0 
- Participate to FAO and EUFMD project for surveillance and contact of FMD in middle east and IRAN.( 2006 – 2013)
- Deputy Director of production in razi institute. (2013 – 2016)
- Vice president of razi institute (2014 - 2016)
- FMD vaccine consultant in Razi institute (2016 - now )

Project:

  1- Use of aziridine derivatives (BEI) for FMD virus inactivation
  2- Evaluate of antibody trite against oil FMD bivalent vaccine
  3- Comparison of FMD antibody elicit by RAZI FMD vaccine
  4- Characterization of 5 cell line (vero-BHK-MRC5-IBRS2-BK)with enzymatic method.
  5- Molecular characterization of FMD viruses isolated from Iran(2004-2007)
  6- Use of PCR-ELISA for FMD virus detection
  7- Use of aziridine derivatives (BEI) for influenza virus inactivation.
  8- Use of Aluminium hydroxide as an adjvant for inactivated Newcastle vaccine.
  9- Detection of FMD virus by RT-PCR method.
  10- Genetic characterization of Blue tongue virus.
  11- Production of Theileria schizont in fermenter.
  12 - Detection of FMD virus by Real Time - PCR method.
  13 – Investigation of  Non Structural  protein Free FMD vaccine production .
  14 – Investigation of  immunogenicity and expression of FMD virus capsid 
          Genome that cloned in mammalian  pCI – neo Plasmid  .
 15 – Cloning of Foot and Mouth disease viral capsid in Mammalian vectore .
16 – Clarification of inactivated FMD virus by sartoclear depth filter
17 – Concentration of FMD virus by ultrafiltration (cross flow) method.
18- Investigation of production NSP free FMD monovalent vaccine.
19 – Production of Recombinant antigen with P1 epitope  protein coding gene of type        O foot and mouth disease virus and its immunization evaluation in guinea pig .
20 - Preparation of DNA radio FMD vaccine with type O virus  vp1 protein and evaluation of immune response with  prime boost strategy in bulb/c mice .
21 – Investigation of preparation of bovine rotavirus vaccine.
22 – investigation of MMTV and MCVM in case of breast cancer in raze mice .
23 - Purification of FMD virus by Column chromatography method.
24 - Preparation of inDirect Elisa Kit for measuring the antibody against seven             serotype of FMD virus . 
      25 - Investigation of the Immune Response Pattern Following the Injection of           FMD , Entrotoxemia , Anthrax , agalaxy and LeptospiraVaccine  in host animal  and DTP , IPV and leishmania Vaccine in laboratory animal .
      26 - Investigation of the Immune Response Pattern Following the Injection of           FMD vaccine .
      27 - Achieve Pilot Production Technology of specific pathogen free Egg .
      28 - investigation  efficacy of the FMD vaccine formulated with alum adjuvant compared to the FMD vaccine formulated in the Mutagenic Adjuvant ISA61 VG in inducing cellular and humoral immune responses in BALB / C mice
      29 - production of Brucella abortus strain RB51 vaccine in a liquid medium using a fermenter in laboratory scale .
      30 - Health monitoring of laboratory mice produced by Razi Institute for bacterial, mycoplasma, viral and parasitic agents .
      31 - Determination of genetic and antigenic variation  in FMD virus serotypes A2015 iIRAN, O2016 IRAN, Asia 2014 IRAN during consecutive passages in BHK monolayer cell .
      32 - Preparation of serum free media for BHK suspension cell culture .
      33 - Investigation of immune response pattern following optimization of aluminum base adjuvant (produced by Razi Institute and New formulated Aluminum Hydroxide) in order to increase the quality and quantity of vaccine in laboratory animal
      34 - Preparation and investigation of physicochemical properties of Liposomal nanocarrier containing inactivated FMD Virus .
 
     35 - Designing and manufacturing of an experimental Ephemoral fever vaccine in Iran

LECTURE AND CONGRESS
  -Tran boundary animal disease (lecture presentation and  FMD training workshop trainer)
  - Sponsored by EUFMD and held in RAZI institute 18-22 Nov 2007.
  - EUFMD scientific meeting in Cyprus (lecture presentation: Evoluation of FMD in IRAN (2005-2006).
  - Regional committee for the middle east of the GF-TADS (a meeting on FMD surveillance and control will be held in Damascus Syria 6 – 7 Nov 2006. (lecture presentation )
- Third Iranian virology congress. (Lecture presentation). 
- Forth Iranian virology congress. (Lecture presentation ).
 - Iran veterinary society. (Lecture presentation) .

Thesis:
 
- Determination of FMD virus strain characteristics in infected area in IRAN    by molecular method and compare with Vaccine virus strains (2007). By mahravani for PhD of microbiology. vet school , Tehran university
Supervisor : Dr Keyvanfar
- FMD virus detection with PCR-ELISA method .(2007) by F. Jeirani  ,
Adviser: mahravani
- Comparison of pig kidney cell (BA) and hybrid cell(Hy/Kh) lines for evaluation of replication of FMD virus Type A . 2000 by paramour
Adviser: mahravani
- Evaluate the immunity of Tehran cattle before and after vaccination against type A and O FMD virus (1998) by haratian ,
Adviser: mahravani
- Evaluate of antibody titer in karaj calves from birth to 6 month age.
(2006) by chaheh ,
Adviser : mahravani
- review of FMD epidemiology ( 1995) , by torabi godarzi ,
Advisor: mahravani
- use of CPG DNA as an adjuvant in FMD vaccine , (2005) by daghighi
Advisor: mahravani
- Pathologic study and virus detection of different guinea pig`s organs after inoculation of foot-and-mouth disease virus type O .
Adviser : mahravani
- In vitro evaluation of anti-virus properties aria oral plant combination of FMD virus of Opanasia strain , (2013) by A Dabily nasrabadi
Adviser : mahravani
- Cloning of foot and mouth disease virus capsid protein codeine gene in mammalian vectore .
Adviser : mahravani
- Comparison of sensitivity and specificity diagnostic test for foot and mouth diseas in iran  , (2008) by B yahyaii       
Adviser : mahravani
- Preparation of DNA radio FMD vaccine with type O virus  vp1 protein and evaluation of immune response with  prime boost strategy in bulb/c mice .
Adviser : mahravani
- Investigation of gamma irradiation effect on infectivity and antigenicity of FMD virus type Asia1 and evaluation of inactivated virus immune response in guinea pig .
Adviser : mahravani
- Immune response evaluation of foot and mouth disease radio vaccine type O prepared by electron beam radiation in laboratory mice .
Adviser : mahravani
- Diagnosis of FMD virus by Real time PCR .(2009) .By Ahmadi
Superadviser : Mahravani
- Typing the 3 serotype of FMD virus (A , O , Asia) by Real time PCR .(2016)by Fatemeh Byat .
-  Purication of FMD virus by Column chromatography method.(2016) . by parastoo Hosseini 
Supreadviser : mahravani
-  Supplement For BHK ……………………(2016) . by Shahriar Salemi 
Superadviser : mahravani
-  Investigation of Humoral response of FMD vaccine .(2016) By Miss Eghbali
Super adviser : Mahravani
-  Preparation of Direct Elisa Kit for measuring the antibody against seven serotype of FMD virus .(2016) . by Mrs malekdar
Superviser : mahravani
Publications:
Mahravani ,H., Keyvanfar ,H., Izadi ,H., Salehizadeh ,H., Taghizadeh ,M., Sotudeh ,m., Ghorashi, S.A. (2007) Genetic and antigenic analysis of type O and A FMD viruses isolated in Iran . Arch razi inst  vol.62 , No.2 , P 63 - 68
S ,shahsavandi ., M ,ebrahimi ., H.mahravani (1999) Interaction among Nystatin and penicillin G  against Saccharimyces cervisiae . arch razi inst 50 . P 53 
A.M Talebshoshtari, H.Mahravani, 2000 , Application of aziridine derivatives to inactivation of FMDV for vaccine production in razi institute  .  Pajouhesh & sazandegi , No 51 pp: 62-64 .
A.M Talebshoshtari, H.Mahravani,(2003) production of FMD oil vaccine determination of it`s efficacy and potency in comparison with FMD aqueous.   Vaccine  . Pajouhesh & sazandegi , No 58 pp: 87 - 89 .
Sadeghi K , H.mahravani  , (2014) Hemokinin-1molecular adjuvant : an approach to enhance the efficacy of influenza vaccine . Araki medical university journal , 17(92) : 62 -69 .
Motamedi f , mahravani H , (2014)  enhancement of immune response against Iranian isolate of FMD-type O/IRN/1/2010 Based on Vp1 and human HSP70 genes and comparison with conventional vaccine . Acta scientiea veterinarie 42:1208 .
S.shahsavandi , H.mahravani . (2014) apoptosis response chicken embryonic fibroblast cells to infectious burial disease virus infections reflects viral pathogenicity . Inviro cell .dev.biol.-animal. Doi 10.1007/s 11626-014-9783-9
Jeirani f , H.mahravani . (2010) rapid and accurate diagnosis of foot and mouth disease virus by real time PCR in field sample . Archive of raze institute . 67 no 2 ,101 – 107 .
F motamedi , S khalilzadegan , Homayoon Mahravani , L asadpour (2013) Cloning of VP1 gene of  FMD virus type O/IRN/2010 in pet28 vector  
Mahravani, H.,  Roustaei, M.H.,*.(2000),Neutralizing Antibody Response in Cattle    Following Vaccination against Foot-and-Mouth Disease .. Arch. Razi Ins (2000) 51 .
Morshedi, A., Daghighi , M., Mahravani, H. (2010 )  CpG-DNA enhancement the immune elicited as adjuvant of foot- and- mouth disease vaccine . Archives of Razi Institute, Vol. 65, No. 1, June (2010) 1-7 .
Eslampanah, M., Mahravani , H., Hablolvarid. (2010)  Organic Circulation and persistence of Foot – and – Mouth disease virus type O in guinea pig 
Archives of Razi Institute, Vol. 65, No. 2, December (2010) 67-73 .
Azimi, S.M., Mahravani, H., Jeirani, F., Shoshtari,( 2011 )  Appling real time RT-PCR for bluetongue virus detection in Iran . Archives of Razi Institute, Vol. 66, No. 2, December (2011) 75-80 .
Nabinejad, A., Mahravani, H., Noaman1, (2014) . Molecular epidemiology of FMDV in Isfahan province of Iran (2006-2009) Archives of Razi Institute, Vol. 69, No. 1, June (2014) 21-26 .
S.S. Parizi, M. Ardjmand, H. Mahravani* . (2017) ,  Effects of seed, serum and media composition on growth and proliferation of BHK cells in suspension culture in a stirred bioreactor . ,  Bulgarian Chemical Communications, Volume 49, Special Issue J, (pp. 297- 307) 2017 .
 Farahnaz Motamedi-Sedeh *. ,  Homayoon Mahravan . ,(2017) . FMD virus type Asia-1 irradiated vaccine and evaluation of immune response on guinea-pig model.  Biological Journal of Microorganism, 6th Year, No. 21, Spring 2017 .

Hosseini P, Mahravani H*, Azimi M, Shahsavandi S . (2016 ) .  Comparison of two gel filtration chromatography resins for the purification of foot-and-mouth disease virus as a purified vaccine antigen . Vaccine research Volume 3-Number 7-Feb 2016 .
Motamedi-Sedeh F*, Khorasani A, Mahravani H, Shafae K. (2016) .   Development of an ELISA Test for Detection of Anti FMD Virus Type A87/IRN Antibody Using Irradiated Antigen . Iranian Journal of Virology 2009;3(3): 1-6 .
 Sina Soleimani1, , Omid Madadgar, Shahla Shahsavandi*, Homayoon Mahravani, Mohsen Lotfi ( 2015 ) . In Silico Analysis of HA2/Mx Chimera Peptide for Developing an Adjuvanted Vaccine to Induce Immune Responses Against Influenza Viruses . Adv Pharm Bull, 2015, 5(Suppl 1), 629-636 .
Hadi Fazel, Shahla Shahsavandi, Homayoon Mahravani, Farhad Rezaei,(2017)  Establishment of MDCK/FX Cell for Efficient Replication of Influenza Viruses.   Jundishapur J Microbiol. 2017 May; 10(5):e44891.
Chahe MH, Mahravani-Behbahani H *, Alirezaie B, Afshari G. (2009) . Assessment of Serum Neutralizing Antibody Titers against Footand- Mouth Disease Virus A and O in Young Colostrum-Fed Dairy Calves  .  Iranian Journal of Virology 2009;3(3): 35-38  .
Ahmadi-Vasmehjani A*, Yaghoubi S, Fazel H, Mahravani H . (2013) . Diagnosis of Foot-and-Mouth Disease Virus by Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Assay in Iran .  Iranian Journal of Virology 2013;7(1&2): 21-29  
Eghbali P , Mehravani H*, Azimi M . (2017)  . Assessment of the Immunogenicity of Foot and Mouth Disease Vaccine Produced by Razi Institute against Types of A13, A15 and O2010 of FMD Virus .
Iran J Virol 2017 ;11(1): 9-16  .