جزییات آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه تخصصی آنتروباكترياسه (سالمونلا و اشريشيا كلي)

1- نام آزمایشگاه فارسی/انگلیسی

فارسی:  آزمايشگاه رفرانس آنتروباكترياسه (سالمونلا و اشريشيا كلي)

انگلیسی: (Enterobacteriaceae Reference Laboratory (Salmonella,E.coli
 

2- تاریخچه و خلاصه فعالیتها

محققين موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي براي سال هاي متمادي بر روي باكتري هاي خانواده آنتروباكترياسه بخصوص سالمونلا و اشريشيا تحقيقات گسترده اي را انجام دادند كه نتيجه آن جداسازي باكتري هاي فوق از منابع مختلف بوده است و پس از آن مطالعاتي بر روي اين باكتري ها در اين موسسه انجام شده است. از مطالعات فوق مي توان به تحقيقات بر روي تهيه واكسن در زمينه دامپزشكي، تشخيص و شناسايي كانون هاي آلوده در سطح كشور، همكاري با سازمان دامپزشكي و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي اشاره كرد. با توجه به فعاليت هاي انجام شده در سال 1394آزمايشگاه رفرانس آنتروباكترياسه در بخش ميكروبشناسي موسسه رازي تاسيس گرديد. اين آزمايشگاه در حال حاضر به انجام پروژه هاي تحقيقاتي و بررسي نمونه هاي ارسالي از منابع مختلف در جهت تشخيص و شناسايي مي پردازد. 


3- فعالیت ها و خدمات
3-1-  فعاليت هاي تخصصي
1-    كشت و جدا سازی بیش از 500 سروتیپ سالمونلا از موارد مختلف نمونه هاي طيوري، دامي و انساني 
2-    تشخیص و شناسایی سالمونلا با استفاده از روشهای کشت  ، سرولوژیکی و ملکولی (مانندPCR)
3-    سروتايپينگ نمونه هاي جدا شده با استفاده از آنتي سرم هاي اختصاصي سالمونلا
4-    شناسایی و ژنوتایپینگ سروتيپ هاي جداشده با استفاده از روشهای ملکولی Sequencing, VNTR  و غیره
5-    بررسي ژن های مربوط به فاکتورهای ویرولانس سالمونلا در جهت تهیه کیت های تشخیصي و واکسن¬های نوترکیب
6-    شناسایی و تشخیص سالمونلا با استفاده از روش Multiplex PCR
7-    بررسي ايمني زايي سالمونلا در طيور
8-    حفظ و نگهداری سروتيپ هاي مختلف سالمونلا
9-    تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي
10-    بررسي مقاومت هاي چند دارويي و بررسي وجود ژن هاي esbl با استفاده از روش هاي فنوتيپي و ژنوتيپي
11-    تهيه و تدوين برنامه هاي تحقيقات راهبردي جهت كنترل و پيشگيري بيماري
12-    فعاليت هاي آموزشي شامل تدريس دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي 
13-    برگزاري كارگاه هاي آموزشي
14-    ارتباط با انجمن علمي بين المللي ميكروبشناسي ايران
15-    عضو كميته مشورتي سالمونلا

3-2- فعاليت هاي تشخيصي
1-    كشت و جدا سازی بیش از 500 سروتیپ سالمونلا از موارد مختلف نمونه هاي طيوري، دامي و انساني 
2-    تشخیص و شناسایی سالمونلا با استفاده از روشهای کشت  ، سرولوژیکی و ملکولی (مانندPCR)
3-    سروتايپينگ نمونه هاي جدا شده با استفاده از آنتي سرم هاي اختصاصي سالمونلا
4-    شناسایی و ژنوتایپینگ سروتيپ هاي جداشده با استفاده از روشهای ملکولی Sequencing, VNTR  و غیره
5-    بررسي ژن های مربوط به فاکتورهای ویرولانس سالمونلا در جهت تهیه کیت های تشخیصي و واکسن¬های نوترکیب
6-    شناسایی و تشخیص سالمونلا با استفاده از روش Multiplex PCR
7-    تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي
8-    بررسي مقاومت هاي چند دارويي و بررسي وجود ژن هاي esbl با استفاده از روش هاي فنوتيپي و ژنوتيپي

4- پروژه هاي در حال انجام 
1-    ارزيابي ايمني زايي آنتي ژن هاي پيكره باكتري(Whole Cell) غيرفعال شده سالمونلا سرووارهاي انتريتيديس، تيفي موريوم و اينفنتيس در حيوان آزمايشگاهي
2-    بررسي بهترين شرايط كشت، بهينه سازي تهيه آنتي ژن و بررسي بيماريزايي(LD50,ID50) در سالمونلا انتريتيديس
3-    بررسي بهترين شرايط كشت، بهينه سازي تهيه آنتي ژن و بررسي بيماريزايي(LD50,ID50) در سالمونلا تيفي موريوم
4-    بررسي بهترين شرايط كشت، بهينه سازي تهيه آنتي ژن و بررسي بيماريزايي(LD50,ID50) در سالمونلا اينفنتيس
5-    بررسی روشهای مختلف غیرفعال سازی سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا اینفنتیس
6-    بررسي ايمني زائي آنتي ژن پيكره سالمونلا انتريتيديس ، تيفي موريوم و اينفنتيس درمدل حيوان آزمايشگاهي
7-    بهينه سازی و تهيه بانک ميکروبی کامپيوتری بخش ميکروب شناسی رازی (RTCC) 
8-     تعيين مدت زمان ماندگاري(Viability ) نمونه هاي موجود در كلكسيون ميكروبي رازي(RTCC ) به 4 روش مختلف 
9-    تهيه شناسنامه و بانك ميكروبي از سويه هاي موجود در مركز كلكسيون ميكروبي رازي(RTCC ) 
10-    بهينه سازي فرايند ليوفيليزاسيون در كلكسيون ميكروبي موسسه رازي
11-    تهيه شناسنامه وبررسي روشهاي مختلف نگهداري قارچهاي موجود در كلكسيون ميكروبي موسسه رازي
12-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در  استان هاي ‌ آذربايجان شرقي ، تهران ، خوزستان ، فارس و البرز        
13-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در  استان  تهران 
14-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در  استان  البرز        
15-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در  استان ‌ آذربايجان شرقي 
16-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در  استان خوزستان 
17-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در  استان فارس 
18-    بررسي شيوع سالمونلا در گاوداري هاي صنعتي در ايران
19-    استفاده از پرتو گاما در تهيه واكسن كشته سالمونلا
20-    تهيه آنتي ژن رنگي سالمونلا پلوروم جهت استفاده در آزمايش آگلوتيناسيون بر روي لام
21-    تهيه الگوي ژنومي جدايه هاي سالمونلا انتريكا سرووار انتريتيديس جمع آوري شده از كشتارگاه هاي تجارتي طيور در ايران
22-    شناسايي و تعيين هويت باكتري ها و قارچ هاي انساني و دامي جدا شده كشور به منظور تاسيس يك مركز كامپيوتريزه 
23-    كلكسيون ميكروبي انستيتو رازي
24-    بررسي آزمايشگاهي تهيه واكسن كلي باسيلوز در طيور
25-    ارزيابي ميداني واكسن غيرفعال سه ظرفيتي كلي باسيلوز در طيور
26-    تهيه و ارزيابي آنتي سرم هاي سروتيپ هاي O1,O2,O6,O8,O18 اشريشيا كلي در طيور
27-    توليد نيمه صنعتي پلي والان آنتي سرم هاي شايع اشريشيا كلي در طيور(O1,O2,O6,O8,O18)
28-    سروتايپينگ سالمونلاهاي جدا شده از منابع دام و طيور استان فارس
29-    بررسي سروتايپينگ و مقاومت دارويي باكتري E.coli جدا شده از مرغداري هاي مبتلا به بيماري كلي باسيلوز در استان خوزستان
30-    اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی در زمینه جداسازی، تشخیص و شناسایی سالمونلا با استفاده از کشت ، سرولوژی و ملكولي
31-    اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمينه بررسي ايمني زايي سالمونلا 
32-    اجرای پروژه های دانشجویی(PhD، فوق لیسانس و دکترای دامپزشکی )

5-یافته های انتشار یافته (Publications)

5-1- کتابهای چاپ شده
1- واژه نامه زيست شناسي وفرهنگ میکروبیولوژی،سال 1394،انتشارات علوی

 

6-تماس (Contact)

  (Soheila Moradi Bidhendi) دکتر سهيلا مرادي بيدهندي
s.bidhendi@rvsri.ac.ir