جزییات آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه تخصصی تحقیقات تیلریوز

1- نام آزمایشگاه فارسی/انگلیسی

فارسی: آزمایشگاه تخصصی تحقیقات تیلریوز

انگلیسی: Theileriosis National Research Laboratory

2- تاریخچه و خلاصه فعالیتها

تاسیس 1384
اجرا و همکاری در پروه های تحقیقاتی در مورد بیولوژی، اپیدمیولوژی، بیواسی و کشت تیلریا آنولاتا و سایر تک یاخته های خونی و نسجی دام و انسان ( شامل گونه های تیلریا، بابزیا، لبشمانیا)
تشخیص و تایید تشخیص نمونه های ارسالی از مراکز مختلف تشخیصی، تحقیقاتی، دانشگاهها بروش های انگل شناختی، بیولوژیک، سرولوژیک و ملکولی

3- فعالیتها و خدمات (Activities and Services)

3-1- خدمات و فعالیتهای تخصصی انحصاری ( Specific activities and services performed)
تشخیص و تشخیص تفریقی تک یاخته های خونی و نسجی بیماریزای دام و انسان
مطالعات R&D در زمینه فراورده های بیولوژیک انگلی

3-2- فعالیتهای عمومی و موظفی (Mandate and general activities) 
فعالیت موظف تعریف نشده است

3-3- تواناییهای تشخیصی (ِDiagnostic capabilities)
کلیه روش های رایج میکروسکوپی، سرولوژی، ملکولی و بیواسی

4- پروژه های در حال انجام و همکاریهای بین المللی (Projects and Collaborations)
- پروژه ملی شناسایی و جداسازی و تعیین هویت ایزوله های تیلریا آنولاتا در ایران
- پروژه ملی شناسایی و جداسازی و تعیین هویت ایزوله های بابزیای گوسفند وبز در ایران

5- یافته های انتشار یافته (Publications)

1.    Modirrousta H., Habibi GR., Shayan P., Esmaeil-Nia K., Afshari A., Mirjalili A., and Abdigoudarzi M. Preparation of Theileria annulata infected Hyalomma anatolicum tick stabilate for use in efficacy of bovine theileriiosis vaccine (Accepted for Publication, Iranian J Parasitol.1397/12/7, no.2218)

2.    Habibi GR, Modirrousta H, Esmaeil-Nia K, Afshari A, Bozorgi S, Shahedi A, Chegini MR, Khezrian Q. (2019) Determination of CD marker expression profiles of S15 vaccine strain Theileria annulata Schizont infected cell line using RT-PCR analysis.  Archives of Razi Institute. (Accepted for Publication, ARI-1808-1237(R2))

3.    Khezri, M., Habibi, G., Esmaeil-Nia, K., Afshari, A. (2016) The first genetic identification of Theileria ovis subtype KP019206 in sheep in Iran. Archives of Razi Institute. 71(3): 145-152

4.    Habibi GR, Esmaeil-Nia K, Hablolvarid MH, Afshari A, Zamen M, and Bozorgi S. (2016) Microscopic and Molecular detection of Theileria (Babesia) equi infection in equids of Kurdistan Province, Iran.  Iranian J Parasitol. 11(1): 86-90. 

5.    Habibi GR., Esmaeil-Nia K., Izadi H., Bozorgi S. (2015) Study on Cultivation of S15 Vaccine Strain Cell Line in Aerobic Bioreactor Fed-Batch System. Veterinary Researches (Pajouhesh & Sazandegi) No. 107, pp: 60-66

6.    Afshari, A., Habibi GR., Esmaeil-Nia K., Shayan, P. (2015) Phylogenetic study of Theileria annulata isolates from Alborz Province by using 18S rRNA gene. Veterinary Researches (Pajouhesh & Sazandegi) No 105 pp: 85-95

7.    Habibi GR., Esmaeil-Nia K., Izadi H., Ataei Amarloie O., Afshari A., Bordbar N. (2014) Immunological Analysis of Aerobic Bioreactor Bovine Theileriosis Vaccine. Iranian J Parasitol,  9(3) pp: 382-393.

Congresses:
-    Asghar Afshari, Gholamreza Habibi, Kasra Esmaeilnia, Hossein Modirrousta.. Preparation of theileria annulata infected hyalomma anatolicum ticks stabilate for use in efficacy of bovine theileriosis vaccine. 14thInternational Congress of Immunology and Allergy(ICIA2018). Tehran, I.R.Iran.26-28 April, 2018(Oral).

-    Asghar Afshari, Gholamreza Habibi, Kasra Esmaeilnia, Mohammad Abdigoudarzi. Molecular confirmation of Theileria annulata infection in experimentally infected Hyalomma anatolicum anatolicum ticks. The 2nd International and 10th National Iranian Biotechnology Congress. Seed and plant improvement Institute, Karaj, Iran. August 29-31, 2017(Oral)

6- تماس (Contact)

 

6-1- رئیس آزمایشگاه تخصصی ( Director of National Reference Laboratory)

6-1-1-نام : کسری اسماعیل نیا

Name : Kasra Esmaeilnia DVM, PhD

6-1-2-ایمیل  k.esmaeilnia@rvsri.ac.ir

6-1-3- رزومه (CV)