اختصاصی مدیران
عزیز رفیعی

عزیز رفیعی

تولد: 1278

وفات: 1365

زمینه فعالیت: کارشناسFAO و WHO - نمایندگی دائمی ایران در OIE

رشته و مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی میکروب شناسی

سمت: رییس

تاریخ تصدی: 1329-1343

دوره تصدی: 16 سال